ดาวน์โหลด

ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561-2564(ฉบับทบทวน พ.ศ.2563)

01ปกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด
02. คำนำ
03 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
04 สารบัญ
05 ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไป
06 ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง
07 Flow chart ต่อท้ายส่วนที่ 2
08 ส่วนที่ 3 สาระสำคัญแผนพัฒนาการศึกษา
09 ส่วนที่ 4 แผนงานพื้นฐาน
10 ส่วนที่ 5 กลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา
11 ภาคผนวก
12 ภาคผนวกคำสั่งสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
13 ภาคผนวกคำสั่ง ศธจ.กาฬสินธุ์ ที่ 232
สรุปสาระสำคัญการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การศึกษา


แบบฟอร์มหนังสือราชการ ศธจ.กส.

แบบขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
แบบขออนุมัติไปราชการ (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
แบบรายงานเดินทาง มีแบบขวาง (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
ใบสำคัญรับเงิน (ปรับปรุงเมื่อ 7 พ.ค. 2561)
ฟอร์มบันทึกข้อความ
ฟอร์มคำสั่ง
ฟอร์มหนังสือส่ง
ขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
ใบลาพักผ่อน
ใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร


Download แบบฟอร์มต่างๆ

ใบสมัคร 38 ค (2)
แบบรายงานสถานการณ์หน่วยงาน/สถานศึกษาประสบอุทกภัย จังหวัด


Download อื่นๆ

เนื้อเพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ (PDF)
เพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ (MP3)
เพลงใต้ร่มพระบารมีที่กาฬสินธุ์ (MP4)

นโยบายการตรวจ 12 นโยบาย


 

5075total visits,1visits today