การอบรมผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

150660-3page01

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.พิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อบทบาทการดำเนินงานของศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ดร.พิษณุ ตุลสุข กล่าวว่า การศึกษาชาติต้องมีแกนร่วมในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การที่ได้เข้ามาทำงานในฐานะศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด จะต้องสร้างคนให้ตอบสนองกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดที่ดูแลรับผิดชอบใน เรื่องของการศึกษา อาทิ อำเภอแม่สอด กำลังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ มีมูลค่ากว่า ๑ แสนล้านบาท ชาวพม่าเข้ามาซื้อสินค้าที่แม่สอดไปจำหน่ายในประเทศของเขา เราจับจุดนี้ เพื่อนำมาจัดทำแผนในการเรียนการสอน ผู้ที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดจะต้องทำบัญชีได้ รู้ภาษาอังกฤษและภาษาพม่าด้วย เพื่อการติดต่อสื่อสารและทำการค้า สามารถสร้างมูลค่าของอาชีพต่าง ๆ ได้มากขึ้น จากผู้ที่จบ ปวช. ปวส. ก็จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากวุฒิทางการศึกษาที่มีอยู่ หวังให้ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดคิดในมุมนี้ เปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น เพื่อดำเนินการให้สำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาครู จะต้องดูแลครูให้ดี เปิดโอกาสให้ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ และช่วยเหลือในด้านหนี้สินคือไม่อนุมัติให้ครูกู้เพิ่ม ช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้สินครู เพื่อให้ครูมีความสุข เมื่อครูมีความสุข เด็กนักเรียนก็จะมีความสุขไปด้วย ดร.พิษณุ ตุลสุข กล่าวในตอนสุดท้ายว่าขอให้ศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ช่วยกันหล่อหลอมคนให้มีคุณภาพ ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างอุดมการณ์ของคนให้ได้ เพราะคนรุ่นหลังจะเป็นมรดกและกำลังสำคัญของประเทศ ขอให้ตั้งใจทำงานมั่นใจในผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนสามารถประสานงานได้ทุกทิศทุกทาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ข้อ คือ ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ ๒. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา ๕. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ๖. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

628total visits,1visits today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *