เกี่ยวกับหน่วยงาน

ตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา และสภาพทั่วไป

จากข้อเท็จจริงซึ่งได้ปรากฏให้เห็นถึงสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาคทั้งในด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกำลังคนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนและการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมนานาประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้มีคำสั่ง ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค พร้อมทั้งจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการในระดับพื้นที่โดยใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 เมษายน 2560 กำหนดให้แบ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามบัญชีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ ที่มอบหมาย และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีประสิทธิภาพ เกิดความสะดวกในการมอบหมายและควบคุมงาน จึงประกาศการแบ่งหน่วยงานภายในและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งกลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดออกเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มอำนวยการ 2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 3.กลุ่มนโยบายและแผน 4.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 5.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 6.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 8.หน่วยตรวจสอบภายใน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดตั้งและเริ่มปฏิบัติราชการในนามของส่วนราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 โดยมี ดร.กิตติพศ พลพิลา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการปรับปรุงอาคารด้านข้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งชื่อว่า “ห้องเขียวมรกต” ตั้งอยู่เลขที่ 99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นสำนักงานและสถานที่สำหรับต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง) ได้ประกาศแต่งตั้งให้ ดร.กิตติพศ พลพิลา โอนย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มาดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นคนแรก ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 20/2560 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด โดยมี นายธีระเกียรติ เจริญเศรษศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง และได้ย้ายที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์มาตั้งอยู่เลขที่ 72/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเดิมเป็นอาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (สกสค.) โดยอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่โรงเรียนมิตรภาพที่ 32 ใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้น 980,000 บาท และมีงบดำเนินงานในระยะแรก จำนวน 240,000 บาท มีบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งสิ้น 54 คนคณะผู้บริหาร
ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ระบบการติดต่อสื่อสาร
043-811728 กลุ่มอำนวยการ, รับ-ส่งหนังสือราชการ, โทรสาร(Fax)
043-811729 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
043-811738 หน้าห้องศึกษาธิการ รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เว็บไซต์ http://www.ksed.go.th/
อีเมล์ office@ksed.go.th


จำนวนบุคลากร ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์


6092total visits,1visits today

One thought on “เกี่ยวกับหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *